พลเอก จรัล กุลละวณิชย์
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
พลตรี พัชร รัตตกุล
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายประกิต ประทีปะเสน
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายฟิลิปป์ ฮิวโก้ กุชชี่
กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายโยฮัน วิลเลี่ยม มาร์ติน ยันเซ่น
กรรมการอิสระ
นางปริยา จีระพันธุ์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส - Insurance and Banking Transactions
นายยรรยง เมธาพาณิชย์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
หม่อมหลวง ธิษัน ศรีธวัช
กรรมการ
นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการความยั่งยืน / รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส - Corporate Affairs
นางเคอร์รี่ แอน ชิพพ์
กรรมการ
พลตำรวจเอก จารุวัฒน์ ไวศยะ
กรรมการ
นายพงศกร เที่ยงธรรม
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง / กรรมการ
นายสวินท์ ชาติสุวรรณ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นายปกรณ์ สุขุม
กรรมการ