พลเอก จรัล กุลละวณิชย์
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
พลตรี พัชร รัตตกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นายประกิต ประทีปะเสน
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายฟิลิปป์ ฮิวโก้ กุชชี่
กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายโยฮัน วิลเลี่ยม มาร์ติน ยันเซ่น
กรรมการอิสระ
นางปริยา จีระพันธุ์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส - Insurance and Banking Transactions
นายยรรยง เมธาพาณิชย์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
หม่อมหลวง ธิษัน ศรีธวัช
กรรมการ
นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส - Corporate Affairs / กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
นางเคอร์รี่ แอน ชิพพ์
กรรมการ
พลตำรวจเอก จารุวัฒน์ ไวศยะ
กรรมการ
นายพงศกร เที่ยงธรรม
กรรมการ
นายสวินท์ ชาติสุวรรณ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นายปกรณ์ สุขุม
กรรมการ