พลเอก จรัล กุลละวณิชย์
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
พลตรี พัชร รัตตกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นายประกิต ประทีปะเสน
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นางยุพเรศ เที่ยงธรรม
กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายฟิลิปป์ ฮิวโก้ กุชชี่
กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายโยฮัน วิลเลี่ยม มาร์ติน ยันเซ่น
กรรมการอิสระ
นางปริยา จีระพันธุ์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานอำนวยการ
นายยรรยง เมธาพาณิชย์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
หม่อมหลวง ธิษัน ศรีธวัช
กรรมการ
นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส - Corporate Affairs / กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
Mrs. Kerry Ann Shipp
กรรมการ