โปรดเลือกประเภทเอกสาร และกดค้นหาเพื่อคัดกรองเอกสารที่ต้องการ

ปี 2563
รายงานประจำปี
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม 56-1
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2563
เอกสารนำเสนอ
Earning Results FY2020
ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2563
ดาวน์โหลด
Earning Results Q3/2020
ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2563
ดาวน์โหลด
Earning Results Q2/2020
ดาวน์โหลด
Earning Results Q1/2020
ดาวน์โหลด
เว็บแคสต์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2563
ดูออนไลน์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2563
ดูออนไลน์