โปรดเลือกประเภทเอกสาร และกดค้นหาเพื่อคัดกรองเอกสารที่ต้องการ

ปี 2566
แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี
ดาวน์โหลด
งบการเงิน
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไขหมายเหตุงบการเงินข้อ 19) (แก้ไข)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2566
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2566
เอกสารนำเสนอ
Earning Results FY2023
ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2566
ดาวน์โหลด
Earning Results Q3/2023
ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2566
ดาวน์โหลด
Earning Results Q2/2023
ดาวน์โหลด
Earning Results Q1/2023
ดาวน์โหลด
เว็บแคสต์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2566
ดูออนไลน์
Earning Results Q3/2023
ดูออนไลน์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2566
ดูออนไลน์
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
ดูออนไลน์
Earning Results Q2/2023
ดูออนไลน์
Earning Results Q1/2023
ดูออนไลน์