พลตรี พัชร รัตตกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นางปริยา จีระพันธุ์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส - Insurance and Banking Transactions
นายโจเซ่ เฮนริเก้ ซิทูเน่
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ พัฒนาที่ยั่งยืน
นายอัมริท คุมาร์ เซรสธา
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
นายจอห์น โจเซฟ เบเนเดตตี
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส - Supply Chain
นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส - Corporate Affairs / กรรมการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
นายริการ์โดวโรดม สุจริตกุล
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - Corporate Strategy / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
นายวรนินทร์ อัษฎามงคล
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส - TT- DSD ,Wholesales ,HORECA,Telesales,Vending and Sales Capability
นายเสกสรรค์ เพชรสุทธิ์
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - Operation
นายพุทธพร ราชปรีชา
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - ทรัพยากรบุคคล
นายทิมโมธี เอ็ดเวิร์ด ดอยล์
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส - Customer Service System & Indirect Channel (Makro & Wholesale Key Account)
นางสาวศรัญลักษณ์ เทพวารินทร์
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - Modern Trade
นายธงชัย อันชูฤทธิ์
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ - บริหารงานทั่วไปและรัฐกิจสัมพันธ์
นายเถกิง กาญจนะ
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - CDE & Construction
นางอริสา ภักดีเมฆานนท์
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - Commercial Operations