พลตรี พัชร รัตตกุล
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางปริยา จีระพันธุ์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส - Insurance and Banking Transactions
นายโจเซ่ เฮนริเก้ ซิทูเน่
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ / กรรมการความยั่งยืน
นายอัมริท คุมาร์ เซรสธา
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
นายจอห์น โจเซฟ เบเนเดตตี
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส - Supply Chain
นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการความยั่งยืน / รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส - Corporate Affairs
นายริการ์โดวโรดม สุจริตกุล
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - Corporate Strategy / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง / กรรมการความยั่งยืน
นายวรนินทร์ อัษฎามงคล
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส TT- DSD ,Wholesales TT ,HORECA,Sales Operation and Sales Support
นายเสกสรรค์ เพชรสุทธิ์
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - Operation
นายพุทธพร ราชปรีชา
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - ทรัพยากรบุคคล
นายทิมโมธี เอ็ดเวิร์ด ดอยล์
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส - Customer Service System & Indirect Channel (Makro & Wholesale Key Account)
นางสาวศรัญลักษณ์ เทพวารินทร์
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - Modern Trade
นายธงชัย อันชูฤทธิ์
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (ปฏิบัติการเฉพาะกิจ)
นายเถกิง กาญจนะ
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - CDE & Construction
นางอริสา ภักดีเมฆานนท์
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - Commercial Operations
นายนันทิวัต ธรรมหทัย
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - Corporate Affairs and Communications / กรรมการความยั่งยืน