17 พฤษภาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
17 พฤษภาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
17 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พฤษภาคม 2565
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
26 เมษายน 2565
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
28 มีนาคม 2565
เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (E-Meeting) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
16 มีนาคม 2565
แจ้งการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (E-AGM) (แก้ไข)
15 มีนาคม 2565
แจ้งการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (E-AGM)
25 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี 2564 (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
25 กุมภาพันธ์ 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
25 กุมภาพันธ์ 2565
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
03 ธันวาคม 2564
แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565