บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมน้ำอัดลม โดยได้รับลิขสิทธิ์จากโคคา-โคลา คัม ปะนี (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เมืองแอตแลนต้า มลรัฐจอร์เจียร์ ให้เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลมภายใต้เครื่องหมายการค้า “โคคา-โคลา” “แฟนต้า” "สไปรท์" และผลิตภัณฑ์อื่นที่โคคา -โคลา คัมปะนี เป็นเจ้าของ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้มินิทเมด และน้ำดื่มน้ำทิพย์

บริษัทฯ ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายและบางส่วนซื้อจากบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งในกรุงเทพฯ มาจำหน่าย ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1.
ผลิตภัณฑ์น้ำอัดลม (Sparkling Beverages) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ โค้ก แฟนต้า และสไปรท์
2.
ผลิตภัณฑ์ non-carbonated (Still Beverages) ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้มินิทเมด และน้ำดื่มน้ำทิพย์

Haadthip maintains share leadership

throughout the decades in the

soft drink category

รายได้หลักของบริษัทฯ คือรายได้จากการจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลม ซึ่งได้รับลิขสิทธิ์ให้ผลิตและจำหน่ายเฉพาะ 14 จังหวัด ภาคใต้ของประเทศไทย โดยมีโครงสร้างของรายได้ ย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้:

โครงสร้างของรายได้ย้อนหลัง

3 ปี

ผลิตภัณฑ์น้ำอัดลม
ผลิตภัณฑ์ non-carbonated
2564

6,518

ล้านบาท

2565

7,093

ล้านบาท

2566

7,806

ล้านบาท

บรรจุภัณฑ์ประเภทขวดแก้วทั้งหมดของหาดทิพย์สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และผลิตจากวัสดุที่รีไซเคิลมาแล้วโดยเฉลี่ย 30 เปอร์เซ็นต์ บรรจุภัณฑ์ประเภท PET หรือพลาสติกสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกัน และสำหรับบรรจุภัณฑ์ประเภทกระป๋องนั้นไม่เพียงแต่รีไซเคิลได้ 100% เท่านั้น แต่ยังผลิตจากอะลูมิเนียมรีไซเคิล ที่มีส่วนประกอบของวัสดุรีไซเคิลมากถึง 70%

บรรจุภัณฑ์ประเภทกระป๋องนั้นทำจากอะลูมิเนียมที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์

ผลิตจากอะลูมิเนียมรีไซเคิล ที่มีส่วนประกอบของวัสดุรีไซเคิลมากถึง 70%

บรรจุภัณฑ์ประเภท PET หรือพลาสติกสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์

ในปัจจุบัน หาดทิพย์อยู่ระหว่างประเมินปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ จากกระบวนผลิตและผลิตภัณฑ์ของเรา

โดยในปี 2556 หาดทิพย์ได้ร่วมกับองค์กร องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ในการวัดค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์บางส่วนของเรา

ณ วันนี้ หาดทิพย์ ผลิต จำหน่าย และกระจายสินค้าภายใต้แบรนด์ต่างๆ เหล่านี้ โคคา-โคลา, โค้ก ไลท์, โค้ก ซีโร่, แฟนต้า, สไปรท์, ชเวปส์, รูทเบียร์ เอ แอนด์ดับบลิว, มินิท เมด สแปลช, มินิท เมด พัลพิ, มินิทเมด ไวตา คิดส์, และน้ำทิพย์ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราครอบคลุมการบริโภคเกือบทุกโอกาส ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความสดชื่น สุขภาพ ทดแทนความต้องการน้ำ และการสังคม

ใน 4 ทศวรรษที่ผ่านมานับจากจุดกำเนิดของบริษัทฯ หาดทิพย์ยังครองความเป็นผู้นำตลาดน้ำอัดลมในภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง และยังคงดำเนินการต่อไปในความเป็นผู้นำด้วยการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดยมีความยึดมั่นในการทำธุรกิจแบบยั่งยืนต่อไปในอนาคต เพื่อเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและท้องถิ่นที่เราอาศัยอยู่

จุดมุ่งหมาย

ดำรงความมุ่งหมายอย่างต่อเนื่องในการที่จะเพิ่มยอดขายที่มีกำไรและยั่งยืนเป็นยูนิตเคส โดยการมอบความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคทั้งรายเก่าและรายใหม่ ผ่านทางการบริการที่ยอดเยี่ยม ให้แก่ลูกค้าของเราโดยมีอัตราการตอบแทนที่เพิ่มยิ่งขึ้น

ปรัชญา

ปรัชญาในการทำงานของหาดทิพย์ เป็นการผสมผสานระหว่างการบริหารแบบตะวันออกและตะวันตก

ปรัชญาในการทำงานของหาดทิพย์ เป็นการผสมผสานระหว่างการบริหารแบบตะวันออกและตะวันตก กล่าวคือ การบริหารแบบตะวันออก คือทั้งฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่พนักงานมีความจริงใจ ห่วงใย และเกรงใจซึ่งกันและกัน จึงทำให้เจ้าหน้าที่มีความผูกพันกับบริษัทฯ อย่างแนบแน่น และสำหรับแนวคิดทางตะวันตกนั้น ความก้าวหน้าของเจ้าหน้าที่พนักงานขึ้นอยู่กับผลงานและความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่คำนึงถึงวันเวลาทำงานปกติที่บริษัทฯ กำหนดไว้
หาดทิพย์เจริญก้าวหน้าขึ้นมาได้ทุกวันนี้นั้นเป็นเพราะ กำลังสนับสนุนจากพนักงานที่มีความสามัคคีกันทุกฝ่าย ต่างอุทิศตนอย่างสุดความสามารถทำให้การดำเนินงานบรรลุจุดหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าไต่เต้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ตามกำลังความสามารถของตนถือว่าเป็นเหตุผลหลัก ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งคือ เรามีการวางแผนการตลาดที่ถูกต้องและเหมาะสม และปัจจัยที่ขาดไม่ได้คือ คณะผู้บริหารระดับสูงที่สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านิยม

เราจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรบนพื้นฐานของค่านิยม 10 ประการ ดังนี้:

ความซื่อสัตย์ สุจริต
ซื่อสัตย์ สุจริต, เปิดเผย และมีความจริงใจ
ความคิดริเริ่มเป็นรายบุคคล
มีความคิดสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ด้วยตนเอง
เพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า
ทำให้เกินความคาดหวังของลูกค้าเสมอ และเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจของลูกค้า
การทำงานเป็นทีม
ทำงานร่วมกันและสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน เพื่อยกระดับผลงานโดยรวม
การพัฒนาบุคลากร
สร้างคนโดยการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การไว้ใจและการเคารพซึ่งกันและกัน
ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ และการให้เกียรติ รวมถึงการสร้างความไว้วางใจจากผู้อื่น
ความทุ่มเทและผูกพัน
รับผิดชอบและทำในสิ่งที่ตนให้คำมั่นไว้
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมภาคใต้
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อคนรุ่นหลัง
กลยุทธ์การตลาดโดยการสร้างความสัมพันธ์
กระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า, ผู้บริโภค และส่วนราชการในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
ความสนุกสนานในการทำงาน
ความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน ชีวิตส่วนตัว และมีความสุขในการมาทำงานในแต่ละวัน