นายโยฮัน วิลเลี่ยม มาร์ติน ยันเซ่น

กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD

  • Marketing Degree, HEAO-GRONINGEN (Higher studies Economics and Administration)
  • NIMA-C Certificate, NIMA (Highest marketing diploma in the Netherlands)

ประวัติการทำงาน

ก.ค. 2550 - ปัจจุบัน Non - Executive Director, Equatorial Coca - Cola Bottling Company
ม.ค. 2554 - พ.ค. 2561 Non - Executive Director, The Coca - Cola AMATIL
ปัจจุบัน Executive Director, MYCO Management Consulting
ม.ค. 2553 - พ.ค. 2561 Region Director & Chairman (Southeast Asia), The Coca - Cola Company
ม.ค. 2553 - พ.ค. 2561 Chief Executive Officer, Coca - Cola Industries Ltd., China