นายประกิต ประทีปะเสน

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD

  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณทิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยซิลิแมน ประเทศฟิลิปปินส์
  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวยน์สเตท รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • หลักสูตรสินเชื่อชั้นสูง สถาบันสินเชื่อธนาคารซิตี้แบงค์ ประเทศฟิลิปปินส์
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยสแตนด์ฟอร์ด และ มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
  • หลักสูตรพิเศษ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 3
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง โปรแกรมสำหรับผู้บริหาร สถาบัันเอ็มไอที รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรการฝึกอบรม

  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2546
  • Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 15/2550
  • Thailand’s 4th National Conference on Collective Action Against Corruption รุ่นที่ 1/2556

ประวัติการทำงาน

2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท กระเบื้องตราเพชร จำกัด (มหาชน)
2543 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ, บริษัท อาเชี่ยนมารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
2545 – ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด