นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยใช้แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริหารงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน มุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ดาวน์โหลด

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

World Without Waste

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมกับกลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย ได้มีพันธกิจร่วมกัน ในการเป็นกลุ่มธุรกิจแนวหน้าในการมุ่งใช้และจัดการบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน

เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาด้านขยะพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากการดำเนินงานทางธุรกิจ และเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565