พลเอก จรัล กุลละวณิชย์

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อย จปร.
  • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ประกาศนียบัตร คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 30

ประวัติการทำงาน

2530 - ปัจจุบัน ราชองครักษ์พิเศษ
2556 - ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์
2549 - 2551 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1
2539 - 2543 สมาชิกวุฒิสภา
2535 - 2539 สมาชิกวุฒิสภา
2534 - 2539 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่่งชาติ (สมช.)
2534 - 2535 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ