การหมุนเวียนของผลิตภัณฑ์รีไซเคิลอย่างยั่งยืน

เพื่อการพัฒนาและสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์สินค้าของทางบริษัทที่เคำนึงถึงผลจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการออกแบบผ่านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ เพื่อสร้างและส่งเสริมวงจรการหมุนเวียนของผลิตภัณฑ์รีไซเคิลในประเทศอย่างยั่งยืน

%

ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัท สามารถนำไปผ่านกระบวนการ Recycle เพื่อการแปรรูปและนำกลับมาใช้ได้ใหม่อีกครั้ง

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการส่งเสริมและต่อยอดการออกแบบนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการเติบโตของธุรกิจไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ผ่านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มให้สามารถเข้ากระบวนการรีไซเคิลเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100 %

พลาสติกรีไซเคิล

เรามีความมุ่งหมายที่จะทำการลดปริมาณพลาสติกที่ถูกใช้สำหรับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์โดยผ่านการออกแบบให้มีส่วนประกอบจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ผ่านการรีไซเคิล

โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกใส (pet) ที่มีการนำพลาสติกรีไซเคิลมาเป็นส่วนประกอบถึง 50% เพื่อทดแทนและลดการใช้ พลาสติกผลิตใหม่ (Virgin Plastic) ให้ได้ภายในปี 2030

ส่วนประกอบจากพลาสติกรีไซเคิล

%

ห่วงโซ่อุปทาน

หาดทิพย์ ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการที่ดี และตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างคุณค่าในระหว่างกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร โดยได้มีการกำหนดนโยบายขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาและนำความรู้ความ สามารถที่มีมาสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ของเราให้สามารถตอบรับต่อความต้องการของผู้บริโภค ในทุกๆ กระบวนการของเรา ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบจนถึงการส่งมอบสินค้าหรือมอบการบริการให้แก่ลูกค้า

ความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน

ผู้ผลิต
โรงงานผลิต
การบริหารและจัดการบุคคล
การกระจายสินค้า
ลูกค้า

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดให้คู่ค้าต้องดำเนินการตามแผนจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยคู่ค้า ร้อยละ 100 ต้องผ่านหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของสังคม คำนึงถึงผลกระทบและความรับผิดชอบต่อมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินการของธุรกิจตามมาตรฐาน และระเบียบปฏิบัติ ของ บริษัท เดอะโคคา-โคล่า คัมปะนี รวมถึงแสดงเอกสาร และใบรับรองต่างๆ เพื่อแสดงถึงการดำเนินธุรกิจบนมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับของสังคม และจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ หรือ ภาชนะบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องต่อระบบควบคุมคุณภาพของเรา ทั้งหมดนี้เพื่อให้เราสามารถคัดเลือกคู่ค้าที่สามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นมืออาชีพ และสามารถเติบโตไปพร้อมกับเราได้อย่างยั่งยืน

การบริหารความเสี่ยงองค์กร

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทั่วโลกอย่างรวดเร็ว

หาดทิพย์ ให้ความสำคัญกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงในเชิงป้องกัน และแก้ไขด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานบริหารความเสี่ยงของ COSO ที่มีความสอดคล้องกับกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management-Integrated Framework) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission หรือ (COSO) บริษัทฯ จึงให้มีการประเมินความเสี่ยง รวมถึงการติดตาม รายงาน ทบทวน ประเมินผลการดำเนินงาน และสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กรได้อย่างเหมาะสม

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

นโยบายงดรับและงดให้ของขวัญ

จากการรณรงค์ของบริษัทจดทะเบียนและเครือข่าย ตามนโยบายงดรับและงดให้ของขวัญ (No Gift Policy)

บริษัท ฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ประกาศเจตนารมณ์ให้สาธารณชนรับทราบ นโยบายดังกล่าวด้วย ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของพนักงาน ทุกระดับเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใส

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยวิถีทาง ที่ยุติธรรมและโปร่งใส โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และมีจริยธรรมเป็น เครื่องชี้นำา และเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

รวมถึงการแสดงออกถึงการให้ความสำคัญในเรื่องความโปร่งใสที่ตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงกำหนดช่องทางให้พนักงานสามารถรายงาน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดปกติในการดำเนินธุรกิจ ในเรื่องต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดวิธีการช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชัน