โดยมี นายสยาม สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ