พลตรี พัชร รัตตกุล
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายโจเซ่ เฮนริเก้ ซิทูเน่
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ / กรรมการความยั่งยืน
นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการความยั่งยืน / รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส - External Affairs and Special Projects
นายริการ์โดวโรดม สุจริตกุล
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - Corporate Strategy / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง / กรรมการความยั่งยืน
นายนันทิวัต ธรรมหทัย
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - Corporate Affairs and Communications / กรรมการความยั่งยืน

โดยมี นายสยาม สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ