นายพงศกร เที่ยงธรรม

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง / กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD

  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีนิวเจอร์ซี (New Jersy Institute of Technology)
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการฝึกอบรม

  • Director Certification Program (DCP) ปี 2545

ประวัติการทำงาน

2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
2560 - 2562 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หาดทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด, บริษัท หาดทิพย์ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจเจส จำกัด และ บริษัท หาดทิพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน Partner บริษัท Castle Partner จำกัด
2555 - ปัจจุบัน Partner บริษัท PPK
2547 - 2521 ประธาน Corporate Finance and Capital Markets บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)