วิสัยทัศน์

เรา คือ ผู้นำ

อุตสาหกรรม เครื่องดื่ม

ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์นี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างอนาคตที่ส่งผลเชิงบวก ผ่านวิธีการทำงาน การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลากร ควบคู่กับการสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และสังคมโดยรวม

พันธกิจ

เป็นบริษัทเครื่องดื่มครบวงจร

ที่ครองความเป็นหนึ่งในตลาดภาคใต้ โดยมีรายได้และยอดขายที่มีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เป็นผู้ผลิต จำหน่าย และให้บริการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

ให้แก่กลุ่มลูกค้าและผู้บริโภคจนได้รับความไว้วางใจให้เป็นส่วนหนึ่งของภาคใต้

มีบุคลากรที่มีคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคมโดยรวม

เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล โดยการสร้างและพัฒนาบุคลากรตามที่สังคมต้องการ

และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบที่มีความยั่งยืน