หม่อมหลวง ธิษัน ศรีธวัช

กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD

  • ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมบริหาร Gorge Washington University, Washington DC, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

2552 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป, บริษัท สุวรรณภูมิ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด
2552 – 2553 ผู้จัดการทั่วไป, บริษัท ISEPA ASIA (Thailand) จํากัด
2545 – 2551 ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาด, บริษัท ต้นหญ้าไทย จํากัด