2512

เข้ามาสร้างความสุขในภาคใต้ ชื่อบริษัท นครทิพย์ จำกัด รับลิขสิทธิ์การผลิต และจำหน่าย 3 จังหวัด คือ สงขลา สตูล ยะลา

2517

เปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเพิ่มทุน โดย ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล ได้รับลิขสิทธิ์เพิ่มเป็น 14 จังหวัด และกราบทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา เป็นองค์ประธานกรรมการ

2521

บริษัท นครทิพย์ จำกัด เปลี่ยนเป็น บริษัท หาดทิพย์ จำกัด

2531

บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2531 เปลี่ยนเป็น บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

2541

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา ได้สิ้นพระชนม์ จึงเรียนเชิญ พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ เป็นประธานกรรมการ

2554

ติดตั้งเครื่องจักรผลิตหลอดพลาสติก โรงงานหาดใหญ่ จ.สงขลา และปี 2558 ติดตั้ง เครื่องจักรผลิตหลอดพลาสติก โรงงานพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

2555

สร้างโรงงานพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

2557-2558

รับรางวัลพระราชทาน รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “หญ้าแฝกทองคำ” เป็นภาคเอกชนหน่วยงานแรกในประเทศไทย

2561

ได้ติดตั้ง Sola rooftop และ ปี 2564 : ติดตั้ง HAAD THIP_Floating Solar ณ โรงงาน พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2561-ปัจจุบัน

ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล ได้ถึงแก่อนิจกรรม และ พลตรีพัชร รัตตกุล ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2562

ครบรอบ 50 ปี หาดทิพย์ และเปลี่ยนโลโก้ บริษัทหาดทิพย์ ใหม่

2563

ย้ายฐานการผลิตไปโรงงานพุนพิน