นายสวินท์ ชาติสุวรรณ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD

  • ปริญญาตรี สาขา บัญชีและการเงิน จาก Loughborough University, United Kingdom
  • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก London School of Economics, United Kingdom

ประวัติการทำงาน

2560 - ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Zapp Electric Vehicle Limited, เมือง Bicester, United Kingdom
2540 - ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Paragon Partners, ประเทศไทย และ Hong Kong SAR
2538 - 2539 กรรมการผู้จัดการ (Country Managing Director) บริษัท Natwest Group, ประเทศไทย
2532 - 2537 กรรมการผู้จัดการ (Country Managing Director) บริษัท CLSA, ประเทศไทย