นายยรรยง เมธาพาณิชย์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD

  • ปริญญตรีบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ปริญญาโทสาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลักสูตรการฝึกอบรม

  • ปี 2548 Director Accreditation Program (DAP)
  • ปี 2555 Role of the Compensation Committee (RCC)
  • ปี 2561 How to Develop a Risk Management Plan (HRP)

ประวัติการทำงาน

2538 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, บริษัท สำนักงานอินทดิษฐ์ ซี.พี.เอ. จำกัด