นางปริยา จีระพันธุ์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส - Insurance and Banking Transactions

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD

  • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรการฝึกอบรม

  • ปี 2548 Director Accreditation Program (DAP)
  • ปี 2555 Role of the Compensation Committee (RCC)
  • ปี 2561 Strategic Board Member Class

ประวัติการทำงาน

2565 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส-Insurance and Banking Transactions, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
2562 - 2565 ประธานอำนวยการ, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
2548 - 2562 รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เซ้าเทิร์น ร็อคส์ จํากัด
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท มีเพียงพอ จำกัด