วันที่
กิจกรรม
22 มิถุนายน 2564
งานพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2564
เวลา : 14.15 - 15.00 น.
Virtual Event
26 เมษายน 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (E-AGM)
เวลา : 14:30 น.