นายปกรณ์ สุขุม

กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD

  • ปริญญาตรี BSc.,(hons) Biochemistry, Royal Holloway, University of London, สหราชอาณาจักร
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งและกรรมการ บริษัท คาสเซิล พาร์ทเนอร์ จำกัด
2561 - 2565 ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
2553 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)
2546 - 2552 รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท รอยัลปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)