พลตรี พัชร รัตตกุล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD

  • ปริญญาตรีและปริญญาโท ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ St. John’s College, Oxford University, ประเทศอังกฤษ

หลักสูตรการฝึกอบรม

  • Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548

ประวัติการทำงาน

2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
2552 - 2562 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
2546 - 2552 ที่ปรึกษา, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท เซ้าเทิร์น ร็อคส์ จำกัด