รายชื่อนักวิเคราะห์

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

คุณอดิศักดิ์ พรหมบุญ
+662 820 0200
บริษัท ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณแจ๊คการีน นาม
+662 351 1801 ต่อ 5446
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด

คุณเติมพร ตันติวิวัฒน์
+662 949 1020
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

คุณพงศกร วงศ์รักสง่า
+662 081 2781
บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

คุณกฤตวิทย์ รัตนะกนกชัย
+662 009 8064

บทวิเคราะห์หลักทรัพย์

22 มี.ค. 2561
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
ดาวน์โหลด
01 ก.พ. 2561
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
ดาวน์โหลด