พลตำรวจเอก จารุวัฒน์ ไวศยะ

กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD

  • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 21
  • รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รปบ.(ตร.)) โรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 37
  • ปริญญาโทบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยซานดิเอโก้ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประวัติการทำงาน

2563 Assistant Commissioner General, Royal Thai Police
2564 Special Advisor of Royal Thai Police
2564 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนโยบายนายกรัฐมนตรี
2562 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)