ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 26/03/2564

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
(Free float)
7,602
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free float)
39.12

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30/03/2565 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
8,132
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
61.63
ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ
1. GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED 49,040,726 24.40
2. ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล 24,439,839 12.16
3. นางประพันธ์ศรี รัตตกุล 20,136,281 10.02
4. นางสาวพัณณภา รัตตกุล 16,244,147 8.08
5. พันเอก พัชร รัตตกุล 10,381,044 5.17
6. นางปริยา จีระพันธุ์ 9,053,075 4.50
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,327,568 2.15
8. นางสาวสิริญชา สิทธิชัยวิเศษ 4,117,200 2.05
9. นางจิรา ศรีธวัช ณ อยุธยา 3,183,807 1.58
10. นายหฤษฎ์ จีระพันธุ์ 3,026,500 1.51