ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 22/06/2563

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
(Free float)
3,644
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free float)
31.49

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26/03/2564 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
8,310
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
61.82
ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ
1. GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS PROPRIETARY LIMITED 49,040,726 24.40
2. ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล 24,439,839 12.16
3. นาง ประพันธ์ศรี รัตตกุล 20,136,281 10.02
4. น.ส. พัณณภา รัตตกุล 15,628,647 7.78
5. พันเอก พัชร รัตตกุล 10,381,044 5.17
6. นาง ปริยา จีระพันธุ์ 8,843,375 4.40
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,678,800 2.33
8. น.ส. สิริญชา สิทธิชัยวิเศษ 4,491,426 2.33
9. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ 3,423,723 1.70
10. นาง จิรา ศรีธวัช ณ อยุธยา 3,183,807 1.58