ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25/08/2566 ประเภท : XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
7,283
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
68.84

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 17/03/2566

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
(Free float)
7,006
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free float)
36.86
ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ
1. Gutsche Family Investments Proprietary Limited 49,040,726 24.40
2. นาง ปริยา จีระพันธุ์ 30,740,577 15.30
3. น.ส. พัณณภา รัตตกุล 19,925,123 9.91
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,013,508 5.98
5. นาย พัชร รัตตกุล 9,727,020 4.84
6. นาย หฤษฎ์ จีระพันธุ์ 5,425,379 2.70
7. น.ส. ชัญญา จีระพันธุ์ 4,462,379 2.22
8. น.ส. ฟ้า รัตตกุล 4,174,879 2.08
9. นาย พิชากร รัตตกุล 4,174,879 2.08
10. ด.ช. ภคิน รัตตกุล 4,174,879 2.08