ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18/03/2567 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
8,357
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
68.86

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 17/03/2566

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย
(Free float)
7,006
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(% Free float)
36.86
ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้นที่ถือ ร้อยละ
1. Gutsche Family Investments Proprietary Limited 98,081,452 24.40
2. นางปริยา จีระพันธุ์ 61,581,154 15.32
3. น.ส. พัณณภา รัตตกุล 39,860,246 9.92
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 21,378,971 5.32
5. นายพัชร รัตตกุล 14,404,040 3.58
6. นายหฤษฎ์ จีระพันธุ์ 10,850,758 2.70
7. น.ส. ชัญญา จีระพันธุ์ 9,003,458 2.24
8. น.ส. ฟ้า รัตตกุล 8,349,758 2.08
9. นายพิชากร รัตตกุล 8,349,758 2.08
10. ด.ช. ภคิน รัตตกุล 8,349,758 2.08
11. นางจิรา ศรีธวัช ณ อยุธยา 6,367,614 1.58
12. น.ส. สิริญชา สิทธิชัยวิเศษ 5,563,700 1.38
13. นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์ 4,400,000 1.09
14. กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ 4,264,000 1.06
15. นางสุวรรณี สิทธิชัยวิเศษ 3,474,300 0.86
16. นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข 3,160,000 0.79
17. น.ส. วันเฉลิม ศาตะมาน 3,132,528 0.78
18. น.ส. อังสิมา วัชรภูวนนท์ 2,067,600 0.51