นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) สนับสนุนให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) เนื่องจากนโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

1. ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
รายละเอียด
2. ประกาศแจ้งการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล ก่อน 1 มิถุนายน 2565
รายละเอียด
3. ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
3.1 การใช้กล้องวงจรปิด (CCTV)
รายละเอียด
3.2 สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
รายละเอียด
3.3 สำหรับผู้สมัครงาน
รายละเอียด
3.4 สำหรับลูกค้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรม
รายละเอียด
3.5 สำหรับคู่ค้าและคู่ร่วมธุรกิจ
รายละเอียด
3.6 สำหรับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้สนใจร่วมลงทุน
รายละเอียด
4. หนังสือให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
รายละเอียด
5. แบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
รายละเอียด
6. ประกาศการใช้งานคุกกี้
รายละเอียด