15 กุมภาพันธ์ 2538
หาดทิพย์ แจ้งขอนำส่งงบการเงินประจำปีแทนการส่งงบการเงินไตรมาส
15 พฤศจิกายน 2537
หาดทิพย์ แจ้งจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
15 พฤศจิกายน 2537
หาดทิพย์ ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3/2537
14 พฤศจิกายน 2537
หาดทิพย์ ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3/2537
14 พฤศจิกายน 2537
หาดทิพย์ นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 3
03 ตุลาคม 2537
หาดทิพย์ แจ้งกรรมการลาออกและการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน
16 กันยายน 2537
หาดทิพย์ ชี้แจงข่าวการสั่งปิดคลังสินค้ายะลา
18 สิงหาคม 2537
หาดทิพย์ ชี้แจงเพิ่มเติมกรณีเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิเกินกว่าร้อย
16 สิงหาคม 2537
หาดทิพย์ นำส่งงบการเงินประจำไตรมาสที่ 2
25 มิถุนายน 2537
หาดทิพย์แจ้งการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
13 พฤษภาคม 2537
หาดทิพย์ แจ้งสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน