29 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
31 มกราคม 2567
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
01 ธันวาคม 2566
แจ้งวันหยุดประจำปี 2567 ของบริษัท
21 พฤศจิกายน 2566
แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาบริการ
14 พฤศจิกายน 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
14 พฤศจิกายน 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 พฤศจิกายน 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
01 พฤศจิกายน 2566
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
05 กันยายน 2566
เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 และวีดิทัศน์บนเว็บไซต์ของบริษัท
04 กันยายน 2566
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ HTC
04 กันยายน 2566
แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ
24 สิงหาคม 2566
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)