15 ธันวาคม 2540
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2540
14 พฤศจิกายน 2540
สรุปฐานะการเงินไตรมาส 3/2540
14 พฤศจิกายน 2540
ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2540
15 สิงหาคม 2540
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่2(F45-1)
14 สิงหาคม 2540
งบการเงินไตรมาส 2/2540
14 สิงหาคม 2540
สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2540
19 พฤษภาคม 2540
หาดทิพย์ นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1/2540
15 พฤษภาคม 2540
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่1(F45-1)
15 พฤษภาคม 2540
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่1(F45-1)
15 พฤษภาคม 2540
งบการเงินไตรมาส 1/2540
15 พฤษภาคม 2540
สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2540
06 พฤษภาคม 2540
หาดทิพย์ แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/254