14 พฤศจิกายน 2538
นำส่งงบการเงินไตรมาส 3/2538
16 สิงหาคม 2538
หาดทิพย์ นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2538
15 สิงหาคม 2538
นำส่งงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2538
15 สิงหาคม 2538
ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2538
18 พฤษภาคม 2538
หาดทิพย์ นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1/2538`
16 พฤษภาคม 2538
รายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล ไตรมาสที่ 1
16 พฤษภาคม 2538
นำส่งรายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาล ไตรมาสที่ 1
27 เมษายน 2538
แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ บริษัท หาดทิ
05 เมษายน 2538
หาดทิพย์ แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/253
05 เมษายน 2538
แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2538
02 มีนาคม 2538
หาดทิพย์ ประกาศจ่ายปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
01 มีนาคม 2538
หาดทิพย์ นำส่งงบปี 2537 (ตรวจสอบแล้ว)+ชี้แจง