18 พฤศจิกายน 2539
หาดทิพย์ นำส่งงบการเงินไตรมาส 3 พร้อมคำชี้แจง
15 พฤศจิกายน 2539
ชี้แจงผลการดำเนินงานเพิ่มเติม
14 พฤศจิกายน 2539
งบการเงินไตรมาส 3/2539
14 พฤศจิกายน 2539
สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2539
16 สิงหาคม 2539
หาดทิพย์ นำส่งงบการเงินไตรมาส 2/2539 พร้อมคำชี้แจง
14 สิงหาคม 2539
งบการเงินไตรมาส 2/2539
14 สิงหาคม 2539
สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2539
11 กรกฎาคม 2539
หาดทิพย์ แจ้งรายงานผลการขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
10 กรกฎาคม 2539
รายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์
04 กรกฎาคม 2539
หาดทิพย์ แจ้งการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการเพิ่มทุน
04 กรกฎาคม 2539
มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 54/2539
17 พฤษภาคม 2539
หาดทิพย์ แจ้งนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1/2539 (ฉบับสอบทาน)