14 พฤษภาคม 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
14 พฤษภาคม 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 พฤษภาคม 2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
03 พฤษภาคม 2567
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และวีดิทัศน์บนเว็บไซต์ของบริษัท
26 เมษายน 2567
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
24 เมษายน 2567
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
27 มีนาคม 2567
เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (จัดประชุมในรูปแบบ Hybrid (Physical และ e-AGM)) บนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
26 มีนาคม 2567
การเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) บนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
07 มีนาคม 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไขหมายเหตุงบการเงินข้อ 19) (แก้ไข)
07 มีนาคม 2567
ชี้แจงการแก้ไขงบการเงินประจำปี 2566 เฉพาะหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 19
04 มีนาคม 2567
แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (จัดประชุมในรูปแบบ Hybrid (Physical และ e-AGM))
29 กุมภาพันธ์ 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566