02 พฤษภาคม 2540
หาดทิพย์ แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง
30 เมษายน 2540
แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/25
04 เมษายน 2540
หาดทิพย์ แจ้งสถานที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/25
03 เมษายน 2540
แจ้งสถานที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
27 มีนาคม 2540
หาดทิพย์ ประกาศจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
27 มีนาคม 2540
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ
05 มีนาคม 2540
หาดทิพย์ นำส่งงบการเงินประจำปี 2539 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2539
03 มีนาคม 2540
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ประจำปี(F45-1)
03 มีนาคม 2540
งบการเงินปี 2539
03 มีนาคม 2540
สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานปี 2539
06 กุมภาพันธ์ 2540
หาดทิพย์ รายงานผลการใช้เงินทุนส่วนที่เพิ่มทุน
05 กุมภาพันธ์ 2540
รายงานผลการใช้เงินลงทุนส่วนที่เพิ่ม