11 สิงหาคม 2566
แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11 สิงหาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
11 สิงหาคม 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
11 สิงหาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
31 กรกฎาคม 2566
เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 (E-Meeting) บนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
18 กรกฎาคม 2566
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2566
07 กรกฎาคม 2566
แจ้งกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทและการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
15 พฤษภาคม 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
15 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
15 พฤษภาคม 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
02 พฤษภาคม 2566
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และวีดิทัศน์บนเว็บไซต์ของบริษัท
24 เมษายน 2566
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น