29 มีนาคม 2566
การเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) บนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
23 มีนาคม 2566
เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (จัดประชุมในรูปแบบ Hybrid (Physical และ e-AGM)) บนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
07 มีนาคม 2566
แจ้งการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (จัดประชุมในรูปแบบ Hybrid (Physical และ e-AGM)) (แก้ไข)
03 มีนาคม 2566
แจ้งการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (จัดประชุมในรูปแบบ Hybrid (Physical และ e-AGM))
03 มีนาคม 2566
ชี้แจงการแก้ไขงบการเงินประจำปี 2565 เฉพาะหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 18
03 มีนาคม 2566
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไขหมายเหตุงบการเงินข้อ 18)
28 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
28 กุมภาพันธ์ 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
14 กุมภาพันธ์ 2566
แจ้งมติเลิกกิจการบริษัทย่อย (แก้ไข)
13 กุมภาพันธ์ 2566
แจ้งมติเลิกกิจการบริษัทย่อย
06 ธันวาคม 2565
แจ้งวันหยุดประจำปี 2566 ของบริษัท
22 พฤศจิกายน 2565
แจ้งสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาบริการ