11 พฤศจิกายน 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
11 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พฤศจิกายน 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
28 ตุลาคม 2563
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
20 ตุลาคม 2563
แจ้งผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน CFO ลาออก
01 กันยายน 2563
แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไขวันที่จ่ายเงินปันผล)
01 กันยายน 2563
แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
14 สิงหาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14 สิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 สิงหาคม 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
31 กรกฎาคม 2563
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (แก้ไข)
30 กรกฎาคม 2563
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน