28 กุมภาพันธ์ 2563
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
20 ธันวาคม 2562
แจ้งย้ายสำนักงานกรุงเทพฯ เป็นการชั่วคราว
20 ธันวาคม 2562
แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี พ.ศ. 2563
03 ธันวาคม 2562
แจ้งเรื่องการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
03 ธันวาคม 2562
หุ้นเพิ่มทุนของ HTC เริ่มซื้อขายวันที่ 4 ธันวาคม 2562
02 ธันวาคม 2562
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้บริหารและหรือพนักงาน (F53-5)
14 พฤศจิกายน 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
14 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
14 พฤศจิกายน 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
21 ตุลาคม 2562
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
18 ตุลาคม 2562
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM ปี 2563 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า
26 กันยายน 2562
การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ