27 เมษายน 2564
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
12 เมษายน 2564
แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็น E-AGM
22 มีนาคม 2564
แจ้งเวลาประชุมและสถานที่ประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แก้ไข)
19 มีนาคม 2564
แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)
12 มีนาคม 2564
แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
02 มีนาคม 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 (แก้ไข)
02 มีนาคม 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 (เพิ่มเติม)
25 กุมภาพันธ์ 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
25 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี 2563 (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
25 กุมภาพันธ์ 2564
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
18 ธันวาคม 2563
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี พ.ศ. 2564
08 ธันวาคม 2563
แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO (แก้ไขหัวข้อข่าว)