21 พฤษภาคม 2563
การวิเคราะห์ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด _19
15 พฤษภาคม 2563
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
15 พฤษภาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
15 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
15 พฤษภาคม 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
24 มีนาคม 2563
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข)
24 มีนาคม 2563
แจ้งมติคณะกรรมการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
24 มีนาคม 2563
แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุม AGM ปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระ AGM 23 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
17 มีนาคม 2563
แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
03 มีนาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการงบการเงินรวมประจำปี 2562 (แก้ไข)
28 กุมภาพันธ์ 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
28 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)