16 มีนาคม 2565
แจ้งการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (E-AGM) (แก้ไข)
15 มีนาคม 2565
แจ้งการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (E-AGM)
25 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี 2564 (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
25 กุมภาพันธ์ 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
25 กุมภาพันธ์ 2565
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
03 ธันวาคม 2564
แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565
30 พฤศจิกายน 2564
การลงทุนขยายกำลังการผลิต (เพิ่ม)
26 พฤศจิกายน 2564
การลงทุนขยายกำลังการผลิต
12 พฤศจิกายน 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
12 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พฤศจิกายน 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
01 พฤศจิกายน 2564
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565