03 ธันวาคม 2562
หุ้นเพิ่มทุนของ HTC เริ่มซื้อขายวันที่ 4 ธันวาคม 2562
02 ธันวาคม 2562
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้บริหารและหรือพนักงาน (F53-5)
14 พฤศจิกายน 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
14 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
14 พฤศจิกายน 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
21 ตุลาคม 2562
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
18 ตุลาคม 2562
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM ปี 2563 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า
26 กันยายน 2562
การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
09 กันยายน 2562
กรรมการใหม่ แก้ไขข้อบังคับ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้พนักงาน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข tamplate)
09 กันยายน 2562
กรรมการใหม่ แก้ไขข้อบังคับ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้พนักงาน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
20 สิงหาคม 2562
แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
19 สิงหาคม 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 แก้ไขงบกำไรขาดทุนงวด 6 เดือน (สอบทานแล้ว)