01 กันยายน 2563
แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไขวันที่จ่ายเงินปันผล)
01 กันยายน 2563
แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
14 สิงหาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14 สิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 สิงหาคม 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
31 กรกฎาคม 2563
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (แก้ไข)
30 กรกฎาคม 2563
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
23 กรกฎาคม 2563
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
23 กรกฎาคม 2563
แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
03 กรกฎาคม 2563
แจ้งเรื่องขอเปลี่ยนเวลาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (เพิ่ม Template)
03 กรกฎาคม 2563
แจ้งเรื่องขอเปลี่ยนเวลาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
23 มิถุนายน 2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท