30 มิถุนายน 2565
แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่
30 มิถุนายน 2565
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2565
27 มิถุนายน 2565
แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่
27 มิถุนายน 2565
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2565
23 มิถุนายน 2565
เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (E-Meeting) บนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
27 พฤษภาคม 2565
แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
17 พฤษภาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
17 พฤษภาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
17 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พฤษภาคม 2565
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
26 เมษายน 2565
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
28 มีนาคม 2565
เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (E-Meeting) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ