18 ตุลาคม 2562
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม AGM ปี 2563 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า
26 กันยายน 2562
การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
09 กันยายน 2562
กรรมการใหม่ แก้ไขข้อบังคับ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้พนักงาน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข tamplate)
09 กันยายน 2562
กรรมการใหม่ แก้ไขข้อบังคับ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้พนักงาน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
20 สิงหาคม 2562
แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
19 สิงหาคม 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 แก้ไขงบกำไรขาดทุนงวด 6 เดือน (สอบทานแล้ว)
14 สิงหาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
14 สิงหาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 สิงหาคม 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
04 กรกฎาคม 2562
แจ้งการเปลี่ยนแปลง CFO
11 มิถุนายน 2562
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2562
15 พฤษภาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562