24 มีนาคม 2563
แจ้งมติคณะกรรมการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
24 มีนาคม 2563
แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุม AGM ปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระ AGM 23 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
17 มีนาคม 2563
แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
03 มีนาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการงบการเงินรวมประจำปี 2562 (แก้ไข)
28 กุมภาพันธ์ 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
28 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
28 กุมภาพันธ์ 2563
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
20 ธันวาคม 2562
แจ้งย้ายสำนักงานกรุงเทพฯ เป็นการชั่วคราว
20 ธันวาคม 2562
แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี พ.ศ. 2563
03 ธันวาคม 2562
แจ้งเรื่องการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
03 ธันวาคม 2562
หุ้นเพิ่มทุนของ HTC เริ่มซื้อขายวันที่ 4 ธันวาคม 2562
02 ธันวาคม 2562
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้บริหารและหรือพนักงาน (F53-5)