23 กรกฎาคม 2563
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
23 กรกฎาคม 2563
แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
03 กรกฎาคม 2563
แจ้งเรื่องขอเปลี่ยนเวลาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (เพิ่ม Template)
03 กรกฎาคม 2563
แจ้งเรื่องขอเปลี่ยนเวลาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
23 มิถุนายน 2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
04 มิถุนายน 2563
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
21 พฤษภาคม 2563
การวิเคราะห์ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด _19
15 พฤษภาคม 2563
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
15 พฤษภาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
15 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
15 พฤษภาคม 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
24 มีนาคม 2563
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข)