16 สิงหาคม 2542
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่2(F45-1)
18 พฤษภาคม 2542
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2542
04 พฤษภาคม 2542
แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2542
26 มีนาคม 2542
ประกาศจ่ายเงินปันผล
03 มีนาคม 2542
รายงานความคืบหน้าของการแก้ปัญหาปีค.ศ.2000
02 มีนาคม 2542
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2541
02 มีนาคม 2542
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2541
02 มีนาคม 2542
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2541
02 มีนาคม 2542
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ประจำปี(F45-1)
22 ธันวาคม 2541
รายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาปี ค.ศ. 2000
03 กันยายน 2541
แจ้งมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
01 กันยายน 2541
แบบ 57 (Y2K)