14 สิงหาคม 2539
งบการเงินไตรมาส 2/2539
14 สิงหาคม 2539
สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2539
11 กรกฎาคม 2539
หาดทิพย์ แจ้งรายงานผลการขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
10 กรกฎาคม 2539
รายงานผลการขายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์
04 กรกฎาคม 2539
หาดทิพย์ แจ้งการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการเพิ่มทุน
04 กรกฎาคม 2539
มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 54/2539
17 พฤษภาคม 2539
หาดทิพย์ แจ้งนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1/2539 (ฉบับสอบทาน)
15 พฤษภาคม 2539
งบการเงินไตรมาส 1/2539
15 พฤษภาคม 2539
สรุปฐานะการเงินไตรมาส 1/2539
30 เมษายน 2539
หาดทิพย์ แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/253
29 เมษายน 2539
มติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2539
26 มีนาคม 2539
หาดทิพย์ แจ้งประกาศจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและจ่ายปันผล