29 กุมภาพันธ์ 2543
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.ประจำปี (F45-1)
20 ธันวาคม 2542
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
20 ธันวาคม 2542
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
02 ธันวาคม 2542
รายชื่อผู้แทนบริษัทฯ ที่รับผิดชอบการแก้ปัญหา Y2K
16 พฤศจิกายน 2542
นำส่งงบกการเงินไตรมาสที่ 3/2542
15 พฤศจิกายน 2542
งบการเงินไตรมาส 3/2542
15 พฤศจิกายน 2542
งบการเงินไตรมาส 3/2542
08 พฤศจิกายน 2542
แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท
17 สิงหาคม 2542
ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2/2542
16 สิงหาคม 2542
รายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลไตรมาส 2/2542
16 สิงหาคม 2542
รายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลไตรมาส 2/2542
16 สิงหาคม 2542
รายงานการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลไตรมาส 2/2542