นายวรนินทร์ อัษฎามงคล

รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส TT- DSD ,Wholesales TT ,HORECA,Sales Operation and Sales Support

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD

  • MBA. Major of Marketing and Strategic Management. University of Southern New Hampshire. USA

ประวัติการทำงาน

1 มกราคม 2565 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส TT- DSD ,Wholesales TT ,HORECA,Sales Operation and Sales Support บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
22 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564 รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ Pre-Sale,Tele Sales,DSD,HORECA บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
29 พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ HORECA and Sustainability, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2562 กรรมการผู้จัดการ, บริษัท สยามยีเอสเซลล์ จำกัด