นายเถกิง กาญจนะ

รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - CDE Assets & Maintenance and Construction

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด/การฝึกอบรม IOD

  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติการทำงาน

2558 – ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (ผลิต), บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
2547 – 2558 ผู้อำนวยการโรงงาน, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
2538 – 2547 ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)