สินค้า
ของเรา

Taste

The Feeling

มุ่งมั่นและยืนหยัดในการดํารงตําแหน่งผู้นําตลาดน้ำอัดลมในภาคใต้

เราเป็นผู้นำตลาดเครื่องดื่มน้ำอัดลมในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

ในปี 2560 เราจำหน่ายสินค้ากว่า 470 ล้าน ขวดและกระป๋องในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

ใน

14 จังหวัด

พนักงานเหล่านี้ทำให้เรามั่นใจได้ว่าลูกค้าและผู้บริโภคของเรา

9 ล้านคน จะได้รับสินค้าและการบริการที่ยอดเยี่ยมจากบริษัทฯ ในทุกๆ วัน

การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

บริษัทฯ มีการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานเพื่อการผลิตที่มีคุณภาพ กลุ่มพลังงานหลักที่ใช้คือ ไฟฟ้า รองลงมา คือ น้ำมันเตาและก๊าซ LPG ในรถยก บริษัทฯได้คำนึงถึงการประหยัดพลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยได้กำหนดการเป้าหมายเพื่อควบคุมการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต และมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งนอกจากจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิตได้เช่นกัน โดยเป้าหมายดังกล่าวจะนำไปสู่การพัฒนาโครงการต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง​ KPI พลังงาน Energy Used Ratio ≤ 0.55 MJ/Lbev

เรื่องราวดีๆ มีอยูในทุกขวดโค้ก เปิดประสบการณ์ความสุข รินความสดชื่นทั่วใต้