ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนากิจการให้เติบโตอย่างแข็งแรงโดยใส่ใจในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงให้กัชุมชนและร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์

ตลอดจนร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในทุกพื่นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ที่เราได้เข้าไปดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โควิด 19

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทั่วโลกอย่างรวดเร็ว

หาดทิพย์ ในฐานะบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม จึงได้มีการประชุมเพื่อรับมือต่อทุกความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรทั่งจากปัจจัยภายในและภายนอก ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็ได้ทำการสำรวจผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และทำการปรับเปลี่ยนหรือออกนโยบายของธุรกิจเพื่อที่จะสามารถเดินหน้าไปพร้อมๆ กับทุกภาคส่วนในช่วงเวลาที่ยากลำบาก และหวังว่าทุกคนจะก้าวผ่านมันไปด้วยกัน

Faceshield มากกว่า

17,000 ชิ้น

หน้ากากอนามัยชนิดผ้า / แบบใช้ครั้งเดียว มากกว่า

88,000 ชิ้น

จำนวนผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ล้างมือ มากกว่า

30,000 ชิ้น

ผู้ได้รับผลประโยชน์

สถานพยาบาล มากกว่า

600 แห่ง

จุดปฏิบัติงานภาคสนาม มากกว่า

500 แห่ง

สถานสงเคราะห์ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ มากกว่า

500 แห่ง

ร้านค้า / ลูกค้ามากกว่า

20,000 ราย

50 ปี 50 ตัน

ปี 2562 เป็นปีแห่งการครบรอบ 50 ปี ของบริษัทฯ จึงได้มีแนวคิดจัดโครงการ 50 ปี 50 ตัน ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออกต่อการรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการนี้ไม่เพียงแต่ปลูกจิตสำนึกให้คนภายนอกเท่านั้น แต่ยังปลูกจิตสำนึกให้พนักงาน และชุมชนเกิดความตื่นตัว ใส่ใจด้านปัญหามลพิษทางขยะ ที่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากบริษัทฯเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตและจำหน่ายน้ำอัดลมที่มีการใช้พลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์ โดยโครงการนี้มีเป้าหมายที่จะทำการสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อเก็บขยะให้ได้เท่ากับ หรือ มากกว่า 50 ตัน ภายในปี 2564

ปี 2562
ปี 2562

รักน้ำ

หาดทิพย์ ตระหนักดีว่า “น้ำ” เป็นปัจจัยที่สำคัญของ สิ่งมีชีวิตและความยั่งยืนของชุมชน

อีกทั่งทรัพยากรน้ำ คือวัตถุดิบที่สำคัญที่สุดของธุรกิจ จึงได้ร่วมริเริ่มโครงการพร้อมกับกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชนในท้องถิ่น เพื่อร่วม รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างจิตสำนึกในการรู้คุณค่าของทรัพยากรน้ำทั่งในบริษัท และชุมชน โดยมีเป้าหมาย คือ การคืนน้ำในปริมาณ เทียบเท่ากับที่นำมาผลิตเครื่องดื่มกลับสู่ชุมชนและธรรมชาติ อย่างปลอดภัยและยั่งยืน โดยได้ดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน

ผู้ได้รับผลประโยชน์ตลอดโครงการ

มากกว่า

80 หมู่บ้าน

มากกว่า

4,000 ครัวเรือน

จำนวนการติดตั้ง

ติดตั้งฝายชะลอน้ำ
มากกว่า

900 ฝาย

ติดตั้งประปาภูเขา
มากกว่า

40 จุด

ปริมาณน้ำที่กักเก็บได้
ตลอดโครงการมากกว่า

1,800,000

ลูกบาศก์เมตร

จำนวนการปลูกต้นไม้

ปลูกต้นไม้ยืนต้น มากกว่า

12,000 ต้น

จำนวนการปลูกต้นไม้

ปลูกหญ้าแฝก มากกว่า

250,000 ต้น

Marine Camp

หาดทิพย์ฯ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างยั่งยืน โดยร่วมกับอุทยาน แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา Reef Guardian Thailand (อาสาสมัครพิทักษ์ปะการังประเทศไทย) และอาสาสมัครจากหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น

จัดโครงการอนุรักษ์ปะการังทะเลใต้ (Marine Camp) เพื่อสำรวจความเสียหายและปลูกปะการังทดแทนบนพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร บริเวณเกาะบูโหลนเล อำเภอละงู จังหวัดสตูล อีกทั้งยังจัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเล และการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ตามหลักของโคคา-โคลา เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในถิ่นฐานของตน อีกทั้งได้จัดกิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเล และชายหาดเพื่อลดปัญหามลพิษขยะทางทะเลและมอบความสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศทางทะเล

2561

2562

2563

จำนวนปะการัง
(ต้น)

185

547

300

อัตราการรอด

40%

50%

50%