ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนากิจการให้เติบโตอย่างแข็งแรง โดยใส่ใจในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงให้แก่ชุมชน และร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์

ตลอดจนร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในทุกพื่นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ที่เราได้เข้าไปดำเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กระบวนการดำเนินงาน

%

ไฟฟ้า

%

LPG

%

น้ำมันเตา

สัดส่วนการใช้พลังงาน

บริษัทฯ มีการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานเพื่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ กลุ่มพลังงานหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตคือ ไฟฟ้า รองลงมา คือ ก๊าซ LPG และน้ำมันเตา

%

ขยะทั่วไป

%

ขยะรีไซเคิล

%

ขยะอันตราย

การจัดการของเสีย

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายลดปริมาณของเสียอุตสาหกรรม ผ่านกระบวนการคัดแยกของเสียเพื่อลดปริมาณขยะฝังกลบจากการผลิตและส่งเสริมการรีไซเคิลเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์