หาดทิพย์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “UN Women 2021 Thailand WEPs Awards”

08 ธันวาคม 2564

พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2“UN Women 2021 Thailand WEPs Awards” สาขา “LEADERSHIP COMMITMENT ผู้นำองค์กรที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ”

การพิจารณาครั้งนี้ มาจากการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติของผู้นำสูงสุดองค์กร ที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและศักยภาพสตรีในภาคธุรกิจ นับเป็น Corporate Image ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน

งานประกาศรางวัล UN Women 2021 Thailand WEPs Awards ครั้งนี้ จัดโดย องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ ร่วมกับสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรีและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564