กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรองโรงงานหาดทิพย์ พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี เป็น อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว )

18 ตุลาคม 2564

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โรงงานพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ผ่านการรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยโรงงานหาดทิพย์พุนพิน ได้ประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึง มุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน